Условия за пазаруване

Тези условия важат при използването на адаптирания Е-магазин на сайта.

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през уебсайта https://viviscal.bg наричан за краткост “уебсайта”, собственост на “ТРИПИНГ“ ЕООД, ЕИК 112588352, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Николай Ракитин” № 4, телефон за контакти: 02/9438090, наричан за краткост “продавач” и всяко физическо или юридическо лице, ползващо уебсайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки и наричано за краткост “потребител”.
Използвайки https://viviscal.bg за покупко-продажба на стоки се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

І. Предмет

1. Уебсайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия и на действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора.
2. Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора/, продавачът не може да гарантира, че мониторът на потребителя ще покаже истинските цветове, размери и форми.

ІІ. Покупко-продажба 

3. Публикуването на основните характеристики на предлаганите стоки и на продажната им цена в уебсайта по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговския закон да се направи заявка за закупуване в съответствие с тях.
4. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, продавачът, в рамките на 3 /три/ работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява потребителя – чрез обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.
5. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “https://viviscal.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
6. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уебсайта стоки след извършване на следните фактически действия:
6.1. влиза в онлайн магазина на уебсайта https://viviscal.bg/;
6.2. избор на артикул по вид, размер и цена;
6.3. натиска бутона “Поръчай”, като това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично;

ІІІ. Цени и начин на плащане

7. Всички цени в уебсайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка.
8. Цената и разходите за доставка се добавят към стойността на поръчката според обявената схема.
9. Начини на плащане:
9.1. В брой /наложен платеж/ от потребителя или от трето лице от името на клиента;
9.2. По банков път по банкова сметка на „ТРИПИНГ“ ЕООД след издаване на проформа фактура;
9.3. С кредитна и дебитна карта, чрез системите за разплащане “MyPost“ или “PayPal”;
10. Поръчки на стойност над 1500 лева се заплащат авансово чрез банков превод или системите за разплащане “MyPost“ или “PayPal”;

ІV. Доставка

11. До 3 работни дни след потвърждаване на заявката, ако към самият продукт не е упоменато друго. В случай че към даден продукт в магазина има посочен срок за доставка различен от горния, то се приема срока упоменат при продукта. Поръчаната стока се доставя на посочения от потребителя адрес.

V. Отказ

12. Потребителят има право има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
12.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
12.2. Стоката  е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
13. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни.
14. Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана или разопакована, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Разходите по връщането на стоката са за сметка на купувача. В този случай продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

VІ. Права и задължения на страните

15. Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.
16. Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката.
17. Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети “ТРИПИНГ” ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ТРИПИНГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

VII. Лични данни

18. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “https://viviscal.bg/” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “ТРИПИНГ” ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.
19. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез „https://viviscal.bg“ няма право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично съгласие на същия. . Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
20. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “https://viviscal.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
20.1. е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
20.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
20.3. “ТРИПИНГ” ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VІIІ. Авторски права

21. Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидирано приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

IX. Отговорност

22. “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “https://viviscal.bg/” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “ТРИПИНГ” ЕООД чрез “https://viviscal.bg/” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “ТРИПИНГ” ЕООД.

X. Промени в Общите условия

23. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и.

За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.